Cãrti editate de COMPUTER LIBRIS AGORA

c_limbaj_P.jpg (16457 bytes)

Introducere în ALGORITMI

Thomas H. Cormen
Charles E. Leiserson
Ronald R. Rivest

ISBN 973-97534-3-4
896 pagini,
pret: 960.000 lei;
pentru elevi, studenþi şi profesori: 720.000 lei


Existã cãrþi riguroase despre algoritmi, dar care nu trateazã un spectru larg al acestora ºi existã cãrþi care acoperã majoritatea algoritmilor, dar nu sunt riguroase. Introducere în algoritmi combinã, pentru a echilibra cele douã extreme, atât rigurozitatea cât ºi gama de algoritmi abordaþi ale cãrþilor mai sus menþionate. Datoritã structurãrii conþinutului, cartea poate fi folositã ca o lecturã exhaustivã asupra algoritmilor, dar ºi ca un ghid punctual asupra unor probleme specifice.

Cartea se adreseazã, în primul rând, celor care studiazã la nivel elementar sau academic algoritmi ºi structuri de date. Deoarece trateazã aspecte teoretice ºi practice, legate de proiectarea algoritmilor, este la fel de binevenitã elevilor, studenþilor, profesorilor ºi autodidacþilor.

Introducere în algoritmi acoperã atât metodele clasice cât ºi metodele moderne ca, analiza amortizatã ºi algoritmii paraleli. Prezentarea matematicã, riguroasã, este atent detaliatã în aºa fel încât sã fie accesibilã tuturor cititorilor. Capitolele încep cu elemente de bazã, avansând spre subiecte mai complexe.

Felul în care sunt prezentate diversele subiecte în capitole, permit studiul independent al acestora, uºurând astfel dobândirea cunoºtinþelor tratate. Aceasta, împreunã cu prezentarea algoritmilor în pseudocod (traduºi ºi aceºtia în limba românã), asigurã o lecturare uºoarã de cãtre oricare programator familiarizat cu limbaje de programare ca Fortran, C, Pascal etc. Algoritmii sunt însoþiþi de exemple numeroase ºi pertinente, cu peste 260 de imagini, numeroase exerciþii ºi studii de caz. Aceastã abordare dublã, teoreticã ºi practicã, mãreºte eficienþa subiectelor tratate.

Autorii îºi desfãºoarã activitatea în cadrul catedrei de Electronicã ºi Informaticã a unuia dintre cele mai mari centre universitare ale lumii, Massachussetts Institute of Technology.

La traducerea în limba românã au colaborat studenþi ºi cadre didactice de la Universitatea Babeº Bolyai, Cluj, Universitatea Tehnicã din Cluj, Universitatea Bucureºti ºi Academia de Studii Economice din Bucureºti.

       
 

Pentru modalitatea de comenzi selectaþi aici.

Computer Libris AGora Computer LIBRIS Agora    webmaster@agora.ro